ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

I. CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.

Chứng khoán là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính. Chứng khoán gồm các loại: chứng khoán cổ phần (ví dụ cổ phiếu phổ thông của một công ty), chứng khoán nợ (như trái phiếu nhà nước, trái phiếu công ty...) và các chứng khoán phái sinh (như các quyền chọn, hợp đồng quy đổi - Swap, hợp đồng tương lai, Hợp đồng kỳ hạn). Ở các nền kinh tế phát triển, loại chứng khoán nợ là thứ có tỷ trọng giao dịch áp đảo trên các thị trường chứng khoán. Còn ở những nền kinh tế nơi mà thị trường chứng khoán mới được thành lập, thì loại chứng khoán cổ phần lại chiếm tỷ trọng giao dịch lớn hơn. Trong tiếng Việt, chứng khoán còn được hiểu theo nghĩa hẹp là chứng khoán cổ phần và các chứng khoán phái sinh, ví dụ như trong từ "sàn giao dịch chứng khoán".

Công ty hay tổ chức phát hành chứng khoán được gọi là đối tượng phát hành.

Chứng khoán có thể được chứng nhận bằng một tờ chứng chỉ (certificate), bằng một bút toán ghi sổ (book-entry) hoặc dữ liệu điện tử.

II. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SFC

                               

1/ ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN SẴN SÀNG ĐỂ BÁN

Tùy thuộc vào diễn biến của thị trường và chính sách vĩ mô của nền kinh tế SFC tham gia vào thị trường chứng khoán một cách linh hoạt nhằm tăng tính hiệu quả của dòng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty thông qua cách hưởng chênh lệch giá và/hoặc cổ tức từ cổ phiếu mà SFC nắm giữ.

2/ ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

SFC đang trong quá trình tìm kiếm các đối tác là các công ty có triển vọng và tiềm năng phát triển để SFC tham gia góp vốn cùng nhau phát triển.

3/ LIÊN KẾT VỚI CÁC CÔNG TY ĐỂ HỖ TRỢ VỐN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

SFC đang hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư của một số Công ty chứng khoán nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư