BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU FCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TPHCM, ngày  23  tháng 08 năm 2018
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

   - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
                    - Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh

 

 

 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch :

- Tên tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SFC

- Quốc tịch : Việt Nam

-  Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. : 0311817161 cấp ngày 04/06/2012 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính : 29 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TPHCM.

- Điện thoại : (028) 38365888  Fax: ……… Email: ……… Website: …………

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch :

- Họ và tên người nội bộ : TRƯƠNG TIẾN DŨNG; NGUYỄN THÀNH VINH, ĐỖ NGỌC NGA.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú :

- Điện thoại liên hệ :                              Fax:                 Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ : Thành Viên Hội Đồng Quản Trị; Thành Viên Hội Đồng Quản Trị; Phó Tổng Giám Đốc.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ : Ông Trương Tiến Dũng là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư SFC. Ông Nguyễn Thành Vinh là Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư SFC. Bà Đỗ Ngọc Nga là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu, 0%.

3. Mã chứng khoán giao dịch : FCS.

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: ………… tại công ty chứng khoán : ………………………………..

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 9.690.114 cổ phiếu ( 37,98%).

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 400.000 cổ phần (1,568%).

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua : 223.700 cổ phần ( 0,877%).

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 9.913.814 cổ phần (38,857 %).

9. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh qua sàn.

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/07/2018  đến ngày 23/08/2018.

Giải trình nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký: Công ty đã đặt lệnh mua cổ phần FCS như đã đăng ký trong bản công bố thông tin ngày 20/07/2018 tuy nhiên số lượng cổ phiếu mua không đủ số lượng như đăng ký do số lượng cổ phiếu FCS đặt bán ít, giá đặt bán không phù hợp với mục tiêu của Công ty.

 

 

 

                                                                                                        TỔ CHỨC BÁO CÁO
                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

                                                                                                       ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN