CÔNG BỐ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TPHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2018
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                   - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
                                                   - Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức thực hiện giao dịch:
- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SFC
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) : 0311817161 cấp ngày 04/06/2012 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TPHCM.
- Điện thoại : (028) 38365888         Fax: .........           Email: .........          Website: ............
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ.
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ : TRƯƠNG TIẾN DŨNG ; NGUYỄN THÀNH VINH; ĐỖ NGỌC NGA
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước :
- Địa chỉ thường trú :

- Điện thoại liên hệ : Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị; Thành Viên Hội Đồng Quản Trị; Phó Tổng Giám Đốc.
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Trương Tiến Dũng là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư SFC. Ông Nguyễn Thành Vinh là Trợ lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư SFC. Bà Đỗ Ngọc Nga là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư SFC.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) :0 cổ phiếu, 0%.
3. Mã chứng khoán giao dịch : FCS
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: tại công ty chứng khoán :
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.690.114 cổ phiếu ( 37,98%)
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua : 400.000 cổ phần ( 1,568%)
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 10.090.114 cổ phiếu ( 39,548 % )
8. Mục đích thực hiện giao dịch :Đầu Tư.
9. Phương thức giao dịch :Giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : từ ngày 23/07/2018 đến ngày 23/08/2018.
                                                                                                                                         TỔ CHỨC BÁO CÁO

                                                                                                              NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                       Tổng Giám Đốc

                                                                                                                              NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN