FPTS dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong quý 4/2016

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 của FPTS đạt hơn 31,48 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động tăng 7,7% đạt hơn 199,7 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016.

HĐQT của FPTS cũng quyết định sẽ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý IV/2016.

Trong quý III/2016, doanh thu của công ty đã đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, hai mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất là mảng cho vay các khoản phải thu đạt 33 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ và mảng doanh thu môi giới đạt hơn 22,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tư vấn và doanh thu lưu ký tăng lần lượt 28,8% và 37,5%, nhưng hai mảng này chiếm tỷ trọng thấp.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 của FPTS đạt hơn 31,48 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động tăng 7,7% đạt hơn 199,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 19%.

Tài sản ngắn hạn của FPTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,27% so với đầu năm, trong đó các khoản cho vay đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10%. Nợ phải trả ngắn hạn tăng 50,3% lên thành 167 tỷ đồng.


Tiến Phương

Theo Trí thức Trẻ